Quy trình này mang tính bắt buộc đối với tất cả  sinh viên đăng ký nhận dịch vụ hỗ trợ việc làm, bao gồm các bước sau:

1.Đăng ký ICC:

Sinh viên các học quý cuối, trước khi nhận dịch vụ ICC cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu ICC và nộp lại cho trung tâm. Kể cả sinh viên không nhận dịch vụ ICC cũng ghi rõ trong phiếu ICC (không cần nhận dịch vụ ICC và nộp lại cho trung tâm).

2.Tham gia CGT (Career Guidance Talk) Tư vấn hướng nghiệp:

Tất cả sinh viên đã đăng ký nhận dịch vụ ICC đều phải tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp này. Trong buổi hướng nghiệp sinh viên sẽ được tư vấn về các kỹ năng phỏng vấn xin việc, hồ sơ, giao tiếp và ứng xử.

3.Tham gia sơ phỏng vấn:

Sau khi dự CGT, sinh viên sẽ tham gia sơ phỏng vấn. Trước khi tham gia sơ phỏng vấn sinh viên cần đem theo hồ sơ theo hướng dẫn trong buổi CGT. Khi tham gia sơ phỏng vấn sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn như phỏng vấn ở doanh nghiệp.

4.Phỏng vấn tại doanh nghiệp:

Dựa trên kết quả sơ phỏng vấn, ICC sẽ tư vấn, hướng dẫn sinh viên quyết định lựa chọn doanh nghiệp phù hợp nhất để dự phỏng vấn.

5.Sau phỏng vấn tại doanh nghiệp:

Sau phỏng vấn tại doanh nghiệp khỏang 7 ngày, sinh viên sẽ được thông báo kết quả phỏng vấn. Sinh viên nào đậu phỏng vấn sẽ làm việc tại doanh nghiệp, ngược lại sẽ tìm cơ hội tiếp theo.