• Thời gian học  & Học Phí : Liên hệ trung tâm
  • Đối Tượng :  Học sinh lớp 6, 7, 8, 9
  • Đặc Biệt : Lớp học chỉ có 20 học viên, mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh

 Nội dung:

Giảng dạy theo chương trình tin học phổ thông lớp 6,7, 8, 9

erw